Privacy statement
Inleiding

Cleaning Professionals B.V. is een bedrijf actief in facility services, voornamelijk in Vlaanderen – België. Cleaning Professionals B.V. is gevestigd te (9320) Erembodegem, Industriezone Zuid III, Industrielaan 4 – K23. Samen met de zusterbedrijven is Cleaning Professionals B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In onderstaand statement informeert Cleaning Professionals B.V. haar betrokkenen over de verschillende gegevensverwerkingen die plaatsvinden.

Ten aanzien van het onderwerp privacy en bescherming persoonsgegevens hanteert Cleaning Professionals B.V. een ‘risk-based approach’. Dat wil zeggen dat zij zich niet puur en alleen richt op de naleving van wetten en regels, maar zich richt op de meest omvangrijke en risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. Cleaning Professionals B.V. realiseert zich dat het beschermen van persoonsgegevens en het privacy proof houden vann haar organisatie een dynamisch proces is met vele uitdagingen. De verwerking van persoonsgegevens van de werknemers wordt met veel zorg uitgevoerd. Er wordt een balans nagestreefd tussen het werkbaar houden voor alle betrokkenen waar wordt gewerkt met persoonsgegevens en het kader wat de regels en wet voorschrijft in deze.

 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit document of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Cleaning Professionals B.V. via info@cleaningprofessionals.be.

 

 

Wanneer/waarom en met wie delen wij gegevens

In de arbeidsintensieve dienstverlening die wij leveren, staan mensen centraal. Cleaning Professionals en haar zusterbedrijven verwerken vele persoonsgegevens. Daarnaast is Cleaning Professionals, en haar zusterbedrijven,  en zo ook haar personeel veel buiten bij klanten en leveranciers en wordt er met vele externe partners samengewerkt ten behoeve van haar dienstverlening. Ter bescherming van alle medewerkers, het bedrijf en haar zusterbedrijven neemt Cleaning Professionals B.V. privacy zeer serieus.  Persoonsgegevens worden niet verzonden op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe van betrokken personen. Verwerking van persoonsgegevens binnen Cleaning Professionals B.V. en haar zusterbedrijven gebeurt voornamelijk op het gebied van personeelszaken.

 

Cleaning Professionals B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het vervullen van haar rol als werkgever voor de werknemers, zowel in vast als in flexibel dienstverband, waartoe in ieder geval maar niet uitsluitend de volgende verwerkingen behoren: het opbouwen en beheren van personeelsdossiers en verzuimdossiers, salarisadminstratie, het voldoen aan verplichtingen in het kader van re-integratie, het beoordelen van de geschikteid van werknemers voor de uitvoering van opdrachten. Alsmede kunnen de gegevens van sollicitanten in werving en selectieprocedures worden verwerkt.

 2. Het vervullen van haar rol als opdrachtnemer of leverancier van diensten zoals gebruikelijk binnen de facilitaire dienstverlening waarbinnen Cleaning Professionals B.V. werkzaam is. Alsmede het verwerken en beheren van gegevens van prospects, klanten en opdrachtgevers en het onderhouden van deze zakelijke relaties.

 3. Het verstrekken van gegevens van (zowel in vast als in flexibel dienstverband opererende) werknemers aan opdrachtgevers waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of contract. Ingevolge de wetten en regels dienen uitvoering van werkzaamheden bij de klanten/opdrachtgevers en die in de mogelijkheid behoren te zijn, door middel van persoonsgegevens aan te kunnen geven waar de betreffende werknemers zich bevinden of werkzaam zijn. Dit zal altijd met uiterste zorgvuldigheid gebeuren.

 4. Het verstrekken, verwerken en/of delen van gegevens daar waar dit vanwege overheidswege wordt gevraagd/gesommeerd.  

 

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om zodoende de website www.cleaningprofessionals.be en/of onze diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers zullen worden geselecteerd met de nodige zorgvuldigheid, zodat wij kunnen rekenen dat er veilig en integer wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 

Waar en hoe verwerken wij gegevens
 • Cleaning Professionals en haar zusterbedrijven, alsmede onze externe verwerkers zullen alle identificeerbare persoonsgegevens in alle zorgvuldigheid verwerken met waar mogelijk alle voor handen zijnde ICT beveiligingsprocessen van ons ICT-systeem of dat van onze verwerkers.

 • Gegevens die geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn kunnen wij transfereren naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en/of diensten op maat te organiseren. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens te garanderen, en dat  alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die men zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

 • Cleaning Professionals en haar zusterbedrijven zullen nimmer persoonsgegevens aan derden verstrekken puur voor zakelijk gewin.

 • Cleaning Professionals B.V. en haar zusterbedrijven zullen hun uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. De persoonsgegevens zullen op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerkt. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Wat zijn uw rechten
 • U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 • Verder heeft u het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u  die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.

 • U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens  in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.

 • Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

 • U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 • In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@cleaningprofessionals.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@cleaningprofessionals.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar www.privacycommission.be.  

Cleaning Professionals BV

Maatschappelijke zetel:

Industriezone Zuid III
Industrielaan 4 K23
9320 Erembodegem

 

info@cleaningprofessionals.be

0800 12 161 

Overige vestigingen: 

 • Aalst

 • Antwerpen

 • Brasschaat

 • Brugge

 • Dessel

 • Lier

 • Niel

 • Oostende

 • Sint-Niklaas

 • Wevelgem

 • Zandhoven

Blijf op de hoogte: 

 • Facebook
 • LinkedIn